ประวัติศูนย์เด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน

ตำบลทับใหญ่   อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร โดยการนำของ เจ้าอธิการภูชิต  ยสินฺธโร และชาวบ้านจานได้ใช้โรงเก็บเรือยาว เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กเปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๓๙ มีเด็กทั้งหมด ๘๔ คน มีผู้ดูแลเด็ก  ๔ คน  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ๔ คน  อาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน จำนวน ๘๔ คน  ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านได้เขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารจากกองทุนชุมชน  และได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นเงินสามแสนห้าหมื่นบาท  ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๓  โดยชาวบ้านสมทบค่าแรงงานในการก่อสร้าง และการดำเนินการสร้างเสร็จ เมื่อวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔  ปัจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กจำนวน  ๗  คน  มีผู้ดูแลเด็ก ๓ คน  มีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดู ๕๗ คน  ชาย 27 คน หญิง 30 คน

            ที่ตั้งอาคาร อยู่ในพื้นที่หมู่ ๙ ทางทิศใต้ของวัดดอกจานรัตนาราม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒ ไร่ (กว้าง ๓๓   ยาว ๔๐ เมตร)  พื้นที่ตัวอาคารกว้าง ๙ เมตร  ยาว ๒๓ เมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน  ห้องพยาบาล  ห้องครัว  ห้องพัสดุ และห้องน้ำ  มีสนามเด็กเล่น กว้าง ๘ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร  มีเด็กในพื้นที่ที่เข้ามารับการเลี้ยงดู ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๖  หมู่ ๘  หมู่ ๙

ปรัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน

            จัดการศึกษาโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นจากประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้นให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีความสามารถและมีความสุข

วิสัยทัศน์

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้ง4ด้านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

xxxbom.com avthfull.com